0

Phân bón & Thuốc BVTV

Phân túi lọc Minro 5-5-5
Phân túi lọc Minro 6-4-6
Phân Đầu trâu NPK 30 - 10 - 10
Phân Đầu Trâu đa năng 17-12-7+TE
Thuốc diệt chuột KILLRAT
Thuốc diệt muỗi VIPER 50EC
Thuốc trị bệnh ANTRACOL 70WP
Thuốc trị bệnh Anvil 5SC
Thuốc trị bệnh Bordeaux M 25 WP
Thuốc trị bệnh Coc 85 WP
Thuốc trị bệnh Ridomil Gold 100g
Thuốc trị bệnh ViCarBen 50 SC
Thuốc trừ bệnh CITIZEN
Thuốc trừ bệnh Starner 20wp 10g
Thuốc trừ kiến

Thuốc trừ kiến

15,000đ
Thuốc trừ kiến (dạng bả)
Thuốc trừ kiến Fendona
Thuốc trừ sâu Actara 25 WG
Thuốc trừ sâu BIHOPPER 50ml
Thuốc trừ sâu Boama

Thuốc trừ sâu Boama

50,000đ
Thuốc trừ sâu Motox 100 ml
Thuốc trừ sâu Motox 5ec
Thuốc trừ sâu rầy Bassa 50 EC 10ml
Thuốc trừ sâu rầy Yamida 100 ec
Thuốc trừ sâu Reagt 800 WG
Thuốc trừ sâu Reasgant 3.6 EC
Thuốc trừ sâu Regent 800 WG
Thuốc trừ sâu đục thân regent 2kg
Thuốc điều hòa sinh trưởng Dekamon